Bulgaria get the Safe Travels stamp from WTCC

МЕРКИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ЗДРАВНА СИГУРНОСТ 2020-2021

Ние планираме и работим по отваряна на хотелите на 01 юни 2020г. Наскоро предложимхе атрактивна оферта за продажби през месец май. Помислили сме и за безопасността на нашите гости и сме предприели следните мерки за безопасност и превенция:

Рецепция

 • На входа на хотела преди зоната на рецепция е осигурен дистанционен термометър;
 • Всички куфари, карети и друг багаж се дезинфекцират на входа на хотела, като за багажа е осигурен вход, отделен от този за туристите;
 • На входа на хотела е предвидена мокра дезинфекция за обувките – вани с широкоспектърен дезинфектант;
 • Работното пространство на рецепция, СПА рецепция, лоби бар е обезопасено с прозрачна преграда;
 • Осигурени са UV лампи за дезинфекция на ключове, карти, лични документи на нашите гости;
 • Осигурени са още на входа безконтактни диспенсъри с дезинфектант;
 • Всички служители от фронт офис се предвижда да работят с лични предпазни средства бели текстилни ръкавици и маски;
 • В общите тоалетни помещения във фоайето са монтирани безконтактни диспенсъри за сапун и дезинфектант.

Хотелски стаи

 • Във всички хотелски стаи сме предвидили зареждане с дезинфектант на спиртна основа, мокри дезинфекциращи кърпички. На всеки етаж са монтирани безконтактни диспенсъри за дезинфектант. Разписали сме многократно дезинфекциране на хотелски те коридори, стълбища, стълбищни площадки.

Асансьори

 • Вратите, бутоните и стените на асансьора е разписано да бъдат почиствани и дезинфекцирани по график, който е проследим за гостите ни.

Изхранване в ресторантите

 • При пристигане всеки гост ще получава с ключ картата за своята стая и номер на предварително резервирана за него маса в ресторанта или на терасите;
 • Естрея хотели разполагат с две големи зали на ресторантите, както и с две големи прилежащи тераси. Това ни дава възможност да осигурим безопасно разстояние между масите 2 1⁄2 м ÷ 3 метра, така че да е осигурено разстояние от поне 1 м между гърбовете на столовете. Масите ще бъдат подредени така, че да дават възможност за настаняване на не повече от 4 гости на 10 кв.м.
 • Всички покривки и салфетки в основните зали на ресторантите, на лоби бара и бар басейна ще бъдат хартиени за еднократна употреба. Предвидено е почистване и дезинфекциране на масите след всеки гост, както и дезинфекциране на залите, масите и столовете след всяко хранене;
 • На входа на залите и в санитарните помещения към тях са монтирани безконтактни диспенсъри за дезинфектант. Наш служител ще следи за това всеки от гостите да влиза в залата за хранене след дезинфекция на ръцете. Планирано и изпълнено беше реорганизиране на студените и топли бюфети – отделните модули са с монтирани прозрачни прегради, даващи видимост и възможност за избор. Зад всеки модул сме предвидили наш служител с бели текстилни ръкавици и защитна маска, който да обслужва гостите ни, за да се избегне контакт с общи прибори за сервиране;
 • На масите е предвидено да бъдат заредени предварително опаковани прибори за хранене, индивидуални опаковки с подправки за овкусяване. Хлябът и хлебните изделия също ще бъдат индивидуално опаковани;
 • Предвидили сме възможност за сервиране на храна в хотелските стаи по предварително избрано меню;
 • Всички чаши на лоби бара ще бъдат със защитна опаковка, напитките ще бъдат разливани от барман с подходящо облекло и ръкавици. На бар басейна ще бъде използвана посуда за еднократна употреба.

Басейни, СПА център

 • Хигиенният план, който сме изготвили за осигуряване на безопасност на нашите гости предвижда и засилени мерки за дезинфекция на басейните – задължително монтиране на вани с широкоспектърен дезинфектант пред всеки басейн, по-честа дезинфекция на съблекални, душове, фитнес зала – по график, видим и проследим от гостите ни;

Парк, детски площадки

 • Хигиенният ни план включва редовно почистване и дезинфекция на всички пейки, шезлонги и столове в градините, ежедневно многократно дезинфекциране на всички уреди на детската площадка, както и на настилката на самата площадка.

  Перално стопанство

 • Пералното стопанство в Естрея хотели е организирано съгласно изискванията на РЗИ за хотелска пералня – отделни помещения за чисто и мръсно бельо, процес на изпиране със следване на задължителните процеси изпиране, дезинфекция, изсушаване, гладене. Пералните машини са с автоматично подаване на препарати, включително и на дезинфектанта за бельо.

  Персонал, доставчици

 • На входа за персонала са монтирани безконтактни диспенсъри за дезинфектант, както и в съблекалните и санитарните помещения за персонала. Персоналът влиза в хотела през отделен вход и след измерване на температурата;
 • Всички доставки на храни и консумативи се извършват през отделен вход, където всички опаковки и транспортни колички биват дезинфекцирани. На входа на складовите и хладилни помещения са разположени UV лампи.

Важно

На територията на комплекса работи и отделение на Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина към УМБАЛ „Св. Марина“– Варна с пълен състав от лекари специалисти, медицински сестри, кинезитерапевти и рехабилитатори. Осигурено е и 24 часово присъствие на лекар;

При конкретизиране на мерки от страна на Министерство на туризма, Министерство на здравеозпазването и РЗИ сме в готовност да актуализираме и адаптираме хигиенния си план.

Нашите усилия, минералната вода с доказани качества, чистият въздух, тишината, слънцето и морето ще гарантират приятния престой в Естрея хотели.

HEALTH AND SAFETY MEASURES 2020-2021

We are working on the hotel opening planned on June 01, 2020. We recently offered an attractive sales offer with booking window in May. We have also considered the safety of our guests and have taken the following safety and prevention measures:

Reception desk

 • Thermal camera is installed at the hotel entrance in front of the reception area; a remote thermometer is provided;
 • All suitcases, carriages and other luggage are disinfected at the entrance of the hotel. There is a separte entrance for the luggage;
 • Disinfestation of the shoes takes place at the main entrance;
 • Communication between guests and staff at reception desk, SPA reception, lobby bar is secured by a transparent barrier;
 • We have UV lamps for disinfection of keys, cards, personal documents of our guests;
 • Contactless dispensers with disinfectant are provided at the entrance;
 • All front office staff should to wear personal protective equipment with white textile gloves and masks;
 • Contactless dispensers for soap and disinfectant are installed in the common lavatories in the lobby.

Guest rooms / Accommodation

 • There is alcohol-based disinfectant and wet disinfectant wipes in each room Contactless disinfectant dispensers are installed on each floor. Cleaning schedul for disinfection of hotel corridors, staircases, stairways is visible from each guest.

Elevators

 • Doors, buttons and walls of the elevatora schedule that is visible to our guests. are to be cleaned and disinfected according to

Food and Bevarage services

 • Upon arrival, each guest will receive a key card for his / her room and a pre-booked table at the restaurant or terrace;
 • Estreya hotels have two large restaurant halls as well as two large adjoining terraces. This enables us to provide a safe distance between the masses 2 1⁄2 m ÷ 3 meters so that a distance of at least 1 m is provided between the backs of the chairs. The tables will be arranged to accommodate no more than 4 guests per 10 sq.m.;
 • All tablecloths and napkins in the main halls of the restaurants, lobby bar and pool bar will be disposable paper. It is scheduled to clean and disinfect the tables after each guest, as well as disinfect the halls, tables and chairs after each meal;
 • Contactless dispensers for disinfectant are installed at the entrance of the halls and in the bathrooms. Our employee will make sure that each guest enters the dining room after hand disinfection.
 • Reorganization of the cold and hot buffets was planned and implemented - the individual modules are fitted with transparent partitions, giving visibility and choice. Behind each module, we have our staff with white textile gloves and protective mask to serve our guests avoiding contact with common utensils;
 • We use Pre-packed cutlery, individual flavoring packs for salt, paper, ketch-up etc. Bread and bakery products will also be individually packaged;
 • We have the possibility to serve food in the hotel rooms according to a pre-selected menu;
 • All glasses at the lobby bar will be in protective packaging, beverages will be offered by a bartender with appropriate clothing and gloves. Disposable tableware will be used at the pool bar.

Spa and Wellness center, swimming pools

 • The hygiene actions we have prepared to ensure the safety of our guests also includes enhanced measures for the disinfection of swimming pools - installation of foot-baths with a wide range of disinfectant in front of each pool, more frequent disinfection of changing rooms, showers, gym - per schedule visible for all our guests;

Park, children playgrounds

 • Our hygiene plan includes regular cleaning and disinfection of all benches, lounges and chairs in the gardens, daily repeated disinfection of all appliances on the playground, as well as the flooring on the playground itself.

Laundry

 • Laundry facilities at Estreya Hotels are organized according to the requirements of the Health Insurance Institute for Hotel Laundry - separate rooms for clean and dirty linen, washing process followed by the mandatory processes of washing, disinfection, drying, ironing;
 • Washing machines have automatic dispensing of detergents, including linen disinfectant.

Staff, suppliers

 • Contactless disinfectant dispensers are installed at the entrance to the staff, as well as in the changing rooms and sanitary facilities for the staff. The staff enters the hotel through a separate entrance and after measuring the temperature;
 • All deliveries of food and supplies are made through a separate entrance, where all packaging and transport carts are disinfected. UV lamps are located at the entrance to the storage and refrigeration rooms.

NB!

The Clinic of Physical and Rehabilitation Medicine at the University Hospital "St. Marina ”- Varna has its department at Estreya Hotels with a full staff of specialists, nurses, kinesitherapists and rehabilitators. A 24-hour doctor's presence is also provided; We are ready to update andby the Ministry of Tourism,adapt our hygiene plan when more specific measures arethe Ministry of Health and the Health Insurance Fund.

foreseen

Our professional efforts, clean air at St. Constantine and Helena resort, tranquility, sun and sea together with the healthy procedures at our pools with mineral water will ensure a pleasant stay at Estreya hotels.


 • Телефон Естрея Резиденс: +359 52 361135 / 361014
 • Телефон Естрея Палас: +359 52 361135 / 361014
 • Email: parkhotel.estreya@abv.bg
 • Телефон "Отделение по Рехабилитация": +359 52 702582