ЕСТРЕЯ ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.077-0171-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по схема BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Наименование на проектно предложение: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Основната цел на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Обща стойност на проекта: 150 000.00лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.

винарна
  • flipchart
  • beamer and screen
  • sound system
  • coffee or tea with mineral water 500ml
  • sweets and crackers
  • saison fruits
  • nuggets with cheese / mozzarella and cherry tomatoes / prosciutto / ham and more.
  • petit fours honey / fruit, cupcakes with cream mushrooms
  • nuts - Mix almonds, hazelnuts, cashews, peanuts